ANBI

ANBIStichting Oekraïne Projecten is geregistreerd als ‘algemeen nut beogende instelling’, kortweg ANBI. Dankzij deze ANBI-status zijn giften aan de stichting aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Als gevolg hiervan vraagt de belastingdienst om diverse informatie te publiceren op de website. Deze informatie is onderstaand weergegeven.

Naam instelling: Stichting Oekraïne Projecten
RSIN/fiscaal nummer 808368886

Vestigings- en contactadres: T.a.v. Herman Kroes, Steenboerweg 37, 8042 AT Zwolle

Beleidsplan:

Strategie en beleid, gebaseerd op onze drie doelstellingen

  • Wij ondersteunen medewerkers in Oekraïne in het kader van armenhulp, dit valt zowel onder de doelstelling ‘verbreiding evangelie’ als diaconale hulp. Dit willen we de komende jaren onverminderd voortzetten.
  • Wij hebben in het verleden Huize Lelie opgebouwd, een blijf van mijn lijf huis in Oekraïne. De komende jaren willen wij toewerken naar een situatie waarbij Huize Lelie zowel operationeel als financieel zelfstandig te werk gaat in Oekraïne.
  • Wij organiseren (al dan niet in samenwerking met andere groepen of kerken) jongerenreizen naar Oekraïne. Hier willen wij de komende jaren onverminderd mee doorgaan. In 2012 is geen jongerenreis georganiseerd, in 2013 is een reis georganiseerd voor één groep jongeren.

Werving van gelden en beheer van het vermogen van de stichting

  • Wij hebben een vaste groep donateurs, daarnaast werven wij gelden door periodiek acties te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn het verkopen van kerstbroden, het bezorgen van kerstkaarten in Hattem en het verkopen van oranjekoeken.
  • Wij hebben niet als doelstelling om vermogen op te bouwen. Doelstelling is om de ontvangen gelden te besteden in Oekraïne, niet om de ontvangen gelden op een spaarrekening te zetten in Nederland.
  • Van iedere ontvangen euro willen wij zoveel mogelijk besteden aan het realiseren van onze doelstellingen in Oekraïne. In de voorgaande jaren bedroeg de overhead circa 2% van de totale baten, wat inhoudt dat van iedere gegeven 100 euro circa 98 euro terecht komt bij hulpbehoevenden in Oekraïne.
  • Wij hebben geen winstoogmerk.
  • Indien de stichting geliquideerd wordt, ziet het voltallige bestuur er op toe dat het resterend vermogen wordt aangewend conform de doelstelling van de stichting.
  • Voor de bestuurders van de stichting is een regeling omtrent vrijwilligersvergoeding en voor gemaakte onkosten inzake bestuursreizen, zie de paragraaf ‘beloningsbeleid’.
  • Wij zamelen gebruikte kleding in in de regio Hattem, wij zorgen er voor dat deze kleding naar Oekraïne wordt getransporteerd en wordt verspreidt onder arme hulpbehoevende gezinnen.

Bestuurssamenstelling:

Matthias Michelsen – voorzitter
Herman Kroes – secretaris
Johannes Kroes – penningmeester
Maarten van der Bent – (algemeen bestuurslid)
Gerben Weitkamp (algemeen bestuurslid)
Bert Jan Souman (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden Werkgroep Assen:

Thijs Sander
Piet Haveman

NB. Voor een actueel overzicht van de bestuurssamenstelling zie Contact

Het beloningsbeleid
Voor de bestuurders van de stichting is een regeling omtrent vrijwilligersvergoeding, alsmede voor gemaakte onkosten ten behoeve van reizen naar Oekraïne. De door het bestuur gedeclareerde kosten, worden gecompenseerd door giften van gelijke grootte die door de bestuursleden worden gedoneerd. De bestuursleden hebben voor zover bekend sinds de oprichting van de stichting geen enkele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie voorwoord in de jaarlijkse financiële verantwoording, opgeslagen onder ‘downloads’ op de website.

Financiële verantwoording
Zie de jaarlijkse financiële verantwoording, opgeslagen onder ‘downloads’ op de website.